Inkasní a bezpečtnostní agentura

Vymahání, správa a odkup pohledávek
Ochrana osob a majetku

Navštěvujeme dlužníky osobně

Exekuce a činnosti exekutora

Exekuce

Co všechno může exekutor?

Exekutor postihuje majetek, který bezpečně postačuje k úhradě celkově exekuované pohledávky. Při postihování majetku nejprve soudní exekutor použije přikázání pohledávky srážkami ze mzdy a jiných příjmů a zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud toto nepostačuje, provede exekuci prodejem movitých věcí nebo nemovitostí.

Soudní exekutor má možnost, stejně jako soud, zřídit na nemovitosti dlužníka exekutorské zástavní právo.Přestože se objevily aplikační problémy ve vztahu ke katastru nemovitostí, jedná se o přínosné opatření. Katastrálním úřadům nevyhovuje, jak je tento institut definován, a vymazat tak exekutorské zástavní právo u zaplacené pohledávky s sebou přináší nemalá úskalí.

Zákaz nakládání s majetkem

Dlužník nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem. Právní úkon, kterým by toto porušil, je neplatný, nicméně se právní úkon považuje za platný, pokud se ho nedovolají oprávněný, exekutor nebo přihlášený věřitel. Dovolání se neplatnosti je možno provést vydáním exekučního příkazu na takto ušlý majetek.

DLUŽNÍCI POZOR !!!

Ani rafinovaným převodem majetku na někoho jiného, a to i s určitým předstihem před splatností, ale exekuci nezabráníte!!!

Dostanete-li se do exekuce, moc velká obrana Vám nepomůže, měli by jsto co nejdříve začít komunikovat a nedělat mrtvého brouka. Exekuce může být na Vás vydaná i když se nedostavíte k soudu nebo si nebudete přebírat poštu.Vaše chyba! Soud vás totiž klidně odsoudí i ve vaší nepřítomnosti. Rozsudek lze doručit i tzv. náhradním způsobem, a když o tom nebudete vědět, nebudete mít ani možnost se bránit. Zákon také přímo stanoví, že povinný (dlužník) se o nařízení exekuce má dozvědět jako poslední.

Nemyslete si, že Vám dá exekutor dopředu vědět, že se Vám chystá na majetek, aby jste se mohli na něj dopředu připravit, vše převést na Své blízské nebo snad prodat. Bohužel máte smůlu. Ve většině případů se dozvíte, že máte exekuci, až když si jdete do banky pro peníze nebo Vám příjde z banky dopis o překročení stavu účtu do mínusu a tím porušujete smluvní podmínky banky...to už totiž máte zablokovaný účet od exekutora! Také se Vám může stát, že Vás brzy ráno vzbudí soudní exekutor, který stojí u Vašich dveří s partou stěhováků a jde si pro Váš majetek.

Pohledávky, přiznané soudním rozhodnutím či jiným exekučním titulem, exekutor vymůže (provede se exekuce):

  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného (dlužníka).
  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na účtu).
  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí.
  • Prodejem celého podniku povinného (lze postihnout též podíl v obchodní společnosti, členská práva v bytovém družstvu, patenty, průmyslové vzory a ochranné známky).

Exekutor má od zákona rozsáhlé pravomoce. Orgány statní správy, pojišťovny a další instituce jsou povinny spolupracovat. Exekutor tak může zjistit informace týkající se vlastnictví, pojistek, dluhů... Exekutor má také právo s pomocí policie ČR vstoupit do prostor povinného (dokonce i v jeho nepřítomnosti), a pak provést exekuci – tedy rovnou zabavit majetek povinného. Výnos z dražby poslouží jako úhrada nákladů exekuce.

I když je exekuce efektivní v oblasti vymáhání pohledávek, úspěch nemusí být zaručen. Exekuce trvá, dokud není vymožena celá dlužená částka nebo dokud ji nezruší soud.

Proč zvolit právě nás pro provedení exekuce?

Naše společnost spolupracuje s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby apod.